Wordpress SEO - Czego szukasz?

Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytania związane z SEO lub Wordpressem wpisz frazę i czekaj na podpowiedzi lub kliknij enter! Wyniki pokazują także linki do zewnętrznych źródeł.

193 artykułów w bazie

Regulamin konkursu “Wygraj szablon z Templatemonster.com”


REGULAMIN KONKURSU „Wygraj szablon z Templatemonster.com

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj szablon z Templatemonster.com” i jest zwany dalej: “Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Templatemonster.com, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Nagrody w Konkursie w postaci szablonów na pojedynczej licencji z biblioteki www.templatemonster.com/pl/type/szablony-wordpress/ (zwane dalej “Nagrodami”) zostały ufundowane przez wyżej wymienionego Organizatora.

4. Nagrody w Konkursie zostają przyznane zdobywcom nagrody (zwanych dalej: “Zdobywcami Nagrody”), którzy zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu.

4. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 4 maja 2014 do 10 maja 2014. (Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu konkursu bez podania powodu).

5. Komentarz Konkursowy (zwany dalej: “Komentarz Konkursowy”) – czyli komentarz opublikowany pod wpisem pt. “Napisz komentarz i wygraj szablon do WordPressa”, którego autor wyraża chęć wzięcia udziału w Konkursie –  należy przesyłać wyłącznie na stronie www.seowordpress.pl pod artykułem konkursowym.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) przygotuje Komentarz Konkursowy i zgłosi swój udział w konkursie poprzez dodanie komentarza w terminie podanym w §1. p.4.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.seowordpress.pl zamieszczonym pod artykułem konkursowym.

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Nagrody będą przyznawane poprzez wyłonienie Zdobywców Nagrody przez Jury Konkursu (zwane dalej: “Jury Konkursu”). Są nimi pracownicy Templatemonster Polska oraz Wojciech Władziński – właściciel bloga seowordpress.pl. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy w ciągu trwania Konkursu w terminie wyznaczonym w §1. p.4. zostaną uznani przez jury Konkursu za Uczestników, którzy najlepiej spełniają Kryteria Oceny (zwane dalej: “Kryteria Oceny”) Komentarzu Konkursowego.

2. Kryteria Oceny, jakie będą brane pod uwagę

  • innowacyjność projektu oraz cel zastosowania Nagrody,
  • historia związana z projektem,
  • stopień dopasowania Nagrody do projektu.

3. Nagrodami w Konkursie są:

Jeden szablon na pojedynczej licencji z biblioteki www.templatemonster.com/pl/type/szablony-wordpress/ dla trzech wybranych Uczestników Konkursu.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego dla Uczestników pod adresem: seowordpress.pl/kontakt.

5. Zdobywca Nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu, na  adres e-mail wskazany przez niego w trakcie publikowania Komentarza Konkursowego.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia Nagrody, powiadomiony Zdobywca Nagrody powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwego adresu poczty elektronicznej,  (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu nie mogą powodować utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.seowordpress.pl.